Monthly Archives : Октябрь 2010

เตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมจมูก

ก่อนผ่าตัดเสริมจมูก ศัลยกรรม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการผ่าตัดเสริมจมูก เป็นอย่างไร จึงจะปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการผ่าตัดเสริมจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่นิยมทำกันมากอย่างหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทำแล้วได้ผลดี มีภาวะแทรกซ้อนน้อย และสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ใหม่หากเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ ผู้ที่เหมาะสมในการผ่าตัดเสริมจมูก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…

คุณต้องเผื่อใจไว้บ้าง เพราะการผ่าตัดจะทำให้จมูกดูดีขึ้น แต่การผ่าตัดไม่สามารถที่จะทำให้ผลดีออกมา 100% ตามที่คาดหวัง ไม่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ไม่ควรได้รับการผ่าตัด คือ โรคเลือดออกไม่หยุด โรคเบาหวานขั้นรุนแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตใจดี อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเสริมหรือเปลี่ยนแปลงจมูกนั้นทำให้คุณดูดีขึ้นก็จริง แต่ไม่สามารถทำให้คุณมีบุคลิกเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ว่าคุณคาดหวังอะไรจากการผ่าตัด และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ก่อนผ่าตัดเสริมจมูก ศัลยกรรม ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการผ่าตัดเสริมจมูก เป็นอย่างไร จึงจะปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการผ่าตัดเสริมจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดที่นิยมทำกันมากอย่างหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทำแล้วได้ผลดี มีภาวะแทรกซ้อนน้อย และสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ใหม่หากเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ ผู้ที่เหมาะสมในการผ่าตัดเสริมจมูก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…

คุณต้องเผื่อใจไว้บ้าง เพราะการผ่าตัดจะทำให้จมูกดูดีขึ้น แต่การผ่าตัดไม่สามารถที่จะทำให้ผลดีออกมา 100% ตามที่คาดหวัง ไม่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ไม่ควรได้รับการผ่าตัด คือ โรคเลือดออกไม่หยุด โรคเบาหวานขั้นรุนแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตใจดี อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเสริมหรือเปลี่ยนแปลงจมูกนั้นทำให้คุณดูดีขึ้นก็จริง แต่ไม่สามารถทำให้คุณมีบุคลิกเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ว่าคุณคาดหวังอะไรจากการผ่าตัด และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน